Vedtægter


Vedtægter for Haslev Antennelaug

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1
1. Foreningens navn er Haslev Antennelaug.

§ 2
1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler
b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission
c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg
2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.
3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.
4. Foreningen ønsker at dække Haslev lokal-område med sit bredbåndskabelanlæg, inden for det til enhver tid af bestyrelsen fastsatte forsyningsområde.

MEDLEMMERNE:
§ 3
1. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er pligtige at være medlem af foreningen.
2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget.
I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen bør betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.
3. Såfremt en husejer har ét fællesstik til flere lejligheder i sin ejendom, kan alene husejern optages som medlem af foreningen, for så vidt angår de til fællesstikket sluttede lejere. En husejer opnår et medlemskab for hver selvstændig tilsluttet ejendom.

§ 4
1. Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag (kontingent) pr. husstand til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.
2. I udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos ejeren for hvert lejemål, der kan tilsluttes anlægget.
3. Første årsbidrag betales for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted.
4. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.
5. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsmåde og antal opkrævningsterminer pr. regnskabsår.

§ 5
1. I tillæg til det i § 4 nævnte årlige bidrag (kontingent) opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang m.v.)husstanden har valgt at modtage fra foreningen.

§ 6
1. Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.
2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.
3. Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen.

§ 7
1. Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til en hver tid gældende leveringsbetingelser. Disse skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller gennem elektronisk formidling.

§ 8
1. Ethvert medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs ud løb.
2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til udbetaling af andelen, indbetalte bidrag, opsparet formue eller af noget andet beløb, jf. dog stk. 3.
3. Ved ophør af medlemskab på et andet tidspunkt end 31/12 kan overskydende kontingent på anfordring refunderes.

GENERALFORSAMLING:

§ 9
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 10
1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel i de respektive lokale aviser, eller skriftligt til hvert medlem med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen.

1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Beslutning om evt. overskuds anvendelse
5. Eventuelle forslag
6. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest den 15. februar det år det ønskes behandlet.

§ 11
1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 % af medlemmerne kræver det Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen med angivelsen af den dagsorden, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen indkalder herefter senest 4 uger efter modtagelsen af anmodningen
2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære.

§ 12
1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.
2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen.
3. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.
4. Hvert medlem har 1 stemme. Herudover kan medlemmet maksimalt afgive 2 stemmer gennem skriftlig fuldmagt. Fuldmagt skal afleveres ved adgangskontrollen.

LEDELSE – TEGNING – HÆFTELSE:

§ 13
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at enten 3 eller 4 af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.
2. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en periode.
3. Bestyrelsen kan fastsætte regler for, i hvilket omfang enkelttilslutninger kan lejes.
 4. Der kan ydes honorar til bestyrelsen.
5. Bestyrelsen fører referat over samtlige forhandlinger og beslutninger og som godkendes af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 14
1. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem.
2. Ved erhvervelse, afhændelse, gæld- og pantsætning tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
3. I forbindelse med daglig drift, kan der meddeles prokura til mindst to personer i forening.

§ 15
1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
2. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.

REGNSKAB OG ØKONOMI:

§ 16
1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes bidraget (kontingentet) af generalforsamlingen.
2. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det.

RESTANCER:

§ 17
1. Forbindelsen med anlægget kan med 14 dages varsel fra bestyrelsens påtale afbrydes ved manglende betaling. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.
2. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

§ 18
1. Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med fordelingsstanderen i vejskel.

FRAFLYTNING:

§ 19
1. Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer indtræde som medlem. 
2. Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.
3. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen jfr. § 18, da den følger ejendommen/lejligheden.

VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL:

§ 20
1. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

§ 21
1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr. § 18.
2. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

§ 22
1. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

2. Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

§ 23
1. Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte bolig.
2. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

VEDLIGEHOLDELSE OG TEKNISK INSTALLATION:

§ 24
1. Bestyrelsen vælger den, der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget.
2. Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

UDVIDELSER:

§ 25
1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder.
2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som følger af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.
3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.
4. Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER – FORENINGSOPHØR:

§ 26
1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, afhændes eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.
2. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen inden en måned til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.
3. Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
4. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. marts 2014 og ekstraordinær generalforsamling den 2. april 2014.

Kontakt

Du kan kontakte Haslev Antenennelaug her

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00